SOBRE LA REFORMA DE LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS (RGI)


El Gobierno Vasco ha anunciado el inicio del proceso para la elaboración de la Ley para la reforma de la RGI, incluyendo en la norma el Ingreso Mínimo Vital, cuantificando el importe del ahorro que, este nuevo instrumento, supondrá para la RGI. Es preciso recordar que en el programa de gobierno se dice que en un escenario en el que la crisis económica, derivada del impacto del Covide-19, ha aumentado las situaciones de pobreza, exclusión y riesgo, los partidos que forman parte del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE), comparten la necesidad de garantizar la solidaridad con las personas y colectivos más vulnerables y asumen como objetivo compartido el salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Y en ese objetivo, consideran como una de las herramientas esenciales la reforma de la R.G.I.

BAT-ETORRI CONSENSO, que agrupa a la mayor parte de asociaciones de pensionistas de Gipuzkoa y a personas representativas de las Asambleas Locales y Comarcales del territorio, ante la creación de una Renta Garantizada para pensionistas, quiere realizar algunas consideraciones. La polarización social, exclusión social y gran desigualdad, no son ajenas al colectivo de pensionistas por la situación de las personas pensionistas con escasos recursos económicos.

Por otra parte, nos parece importante constatar que, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la pobreza (EAPN) presentado el pasado 15 de octubre de 2020, el Umbral de Pobreza relativa en Euskadi se sitúa en los 12.612,- €/año, es decir de 901,- €/mes en 14 pagas y el Umbral de Pobreza severa se sitúa en los 600,57 € mensuales en 14 pagas. De las personas que perciben la RGI, algo menos de 13.000, el 23,63% del total de las personas perceptoras, son pensionistas, en su mayoría mujeres. El mes de diciembre de 2020, en Euskadi había 562.534 pensiones. Pues bien, 228.682 pensiones (170.265 de mujeres), que suponen el 40,65 % del total en el País Vasco, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Además, la cuantía de unas 118.000 pensiones (77.800 de mujeres), es decir, el 20,95 % del total de las pensiones vascas, es inferior al umbral de pobreza severa. Por otra parte, más de 242.500 pensiones (179.000 de mujeres), el 43,11% del total de las pensiones, están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Teniendo en cuenta lo que antecede, nos preocupa que, hasta la fecha, todas las modificaciones operadas en la RGI han sido para recortar su cobertura o dificultar el acceso a la misma. El año 2011, se recortó «de forma temporal» un 7% su cuantía y, para poder solicitar la ayuda, se incremento a tres años el período mínimo de empadronamiento y en 2016 sus cuantías se desvincularon del SMI. Sin entrar en otras cuestiones que, siendo de gran trascendencia, afectan al conjunto de la población, si queremos referirnos a las medidas que afectan al colectivo que representamos: las personas mayores cuyos ingresos dependen, casi en su totalidad, de las pensiones.

Antes de hacer efectivas esas medidas, en el caso de las unidades de convivencia formadas por perceptores de pensiones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, los ingresos garantizados por la Ley entre la pensión y el complemento de la RGI, eran: 100% del S.M.I. para las unidades de convivencia unipersonales; 125% del S.M.I. para las unidades de convivencia de dos personas y un 135% del S.M.I. para las unidades de convivencia de tres o más personas. De seguir vigente esta norma, a día de hoy, las personas pensionistas, tendrían garantizados unos ingresos de 1.108,-€/mes; 1.385,.€/mes y 1.495,-€/mes en 12 pagas respectivamente. Sin embargo, el importe de ingresos mínimos que se garantizan en la actualidad son de 795,95 €/mes; 994,94€/mes y 1.074,53€/mes, respectivamente, es decir, más de un 28% de reducción.

Como es público y notorio, nuestra reivindicación a corto plazo, ha sido y es la de que no exista ninguna pensión en Euskadi por debajo del umbral de la pobreza, sin perder el objetivo de que ninguna pensión esté por debajo del SMI que, de acuerdo con la Carta Social Europea, debe situarse en una cuantía igual al 60% del salario medio del País, es decir de Euskadi, convendremos que tenemos un amplio camino por recorrer. Si el Gobierno Vasco tiene voluntad real para resolver los problemas de insuficiencia de las pensiones mínimas públicas, dispone de las competencias suficientes y del instrumento necesario que no es otro que la Renta de Garantía de Ingresos para hacer realidad la cohesión y la inclusión social. Es decir, sin dejar a nadie atrás.

CORREO PARA COMUNICARSE:batetorri.consenso@gmail.com

 

Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE/RGI) erreformari buruz

Eusko Jaurlaritzak iragarri du DSBEa erreformatzeko Legea egiteko prozesua hasi dela, eta arauan sartu du Bizi Gutxieneko Diru-sarrera, tresna berri horrek DSBEari ekarriko dion aurrezkiaren zenbatekoa zenbatuta. Gogoan izan behar da gobernu-programan esaten dela krisi ekonomikoak, 19. Kodearen inpaktuaren ondorioz, pobrezia-, bazterketa- eta arrisku-egoerak areagotu dituen egoera batean, Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdiek (EAJ eta PSE-EE) bat egiten dutela pertsona eta kolektibo ahulenekiko elkartasuna bermatzeko beharrarekin, eta helburu partekatutzat hartzen dutela krisialditik irtetea, inor atzean utzi gabe. Eta, helburu horri dagokionez, IEOren erreforma funtsezko tresnetako bat dela uste dute.

BAT-ETORRI/CONSENSOk, Gipuzkoako pentsiodunen elkarte gehienak eta lurraldeko tokiko eta eskualdeko batzarrak ordezkatzen dituzten pertsonak biltzen dituenak, pentsiodunentzako Errenta Bermatua sortzearen aurrean, zenbait gogoeta egin nahi ditu. Polarizazio soziala, gizarte-bazterketa eta desberdintasun handia pentsiodunen kolektibotik at daude, baliabide ekonomiko urriak dituzten pentsiodunen egoera dela eta.
Bestalde, garrantzitsua iruditzen zaigu egiaztatzea, pobreziaren aurka borrokatzeko Europako Sareak (EAPN) 2020ko urriaren 15ean aurkeztutako txostenaren arabera, Euskadiko Pobreziaren Atari erlatiboa 12.612, – €/ urtean dela, hau da, 901, – €/ hilean 14 ordainsaritan, eta Pobrezia larriaren Ataria 600,57 €-tan dagoela hilean. DSBE jasotzen duten pertsonen % 23,63 pentsiodunak dira, 13.000 baino zertxobait gutxiago, gehienak emakumeak. 2020ko abenduan, Euskadin 562.534 pentsio zeuden. Bada, 228.682 pentsiok (170.265 emakumek), Euskadiko pentsio guztien % 40,65, pobrezia-atalasea baino zenbateko txikiagoa dute. Gainera, 118.000 pentsioren zenbatekoa (77.800 emakume), hau da, euskal pentsio guztien % 20,95, pobrezia larriaren muga baino txikiagoa da. Bestalde, 242.500 pentsio baino gehiago (179.000 emakume), pentsio guztien % 43,11, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren azpitik daude.

Aurrekoa kontuan hartuta, kezkatzen gaitu orain arte DSBEan egindako aldaketa guztiak estaldura murrizteko edo sarbidea zailtzeko izan direla. 2011n, % 7 murriztu zen «aldi baterako» zenbatekoa, eta, laguntza eskatu ahal izateko, hiru urtera handitu zen gutxieneko erroldatze-aldia, eta 2016an, zenbatekoak LGStik bereizi ziren. Garrantzi handikoak izan arren, herritar guztiei eragiten dieten beste gai batzuetan sartu gabe, ordezkatzen dugun kolektiboari eragiten dioten neurriak aipatu nahi baditugu: diru-sarrera ia guztiak pentsioen mende dituzten adineko pertsonak.

Neurri horiek gauzatu aurretik, Gizarte Segurantzako pentsio kontributiboak edo ez-kontributiboak jasotzen dituzten bizikidetza-unitateen kasuan, legeak pentsioaren eta DSBEaren osagarriaren artean bermatzen dituen diru-sarrerak honako hauek ziren: Gizarte Segurantzaren % 100 pertsona bakarreko bizikidetza-unitateentzat; Gizarte Segurantzaren % 125 bi pertsonako bizikidetza-unitateentzat eta Gizarte Segurantzaren % 135 hiru pertsona edo gehiagoko bizikidetza-unitateentzat. Arau hori indarrean jarraituz gero, pentsiodunek 1.108 €/ hileko, 1.385 €/ hileko eta 1.495 €/ hileko diru-sarrerak bermatuta izango lituzkete, 12 ordainsaritan, hurrenez hurren. Hala ere, gaur egun bermatzen diren gutxieneko diru-sarreren zenbatekoa 795,95 €/ hilean da; 994,94 €/ hilean eta 1.074,53 €/ hilean, hurrenez hurren, hau da, % 28ko murrizketa baino gehiago.

Publikoa eta nabarmena denez, epe motzera, gure aldarrikapena izan da eta da Euskadin pentsiorik ez egotea pobreziaren atalasetik behera, helburu hau galdu gabe: pentsio bat ere ez egotea LGSren azpitik, Europako Gutun Sozialaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko, hau da, Euskadiko batez besteko soldataren % 60 izan behar baitu. Eusko Jaurlaritzak gutxieneko pentsio publikoak nahikoak ez direlako arazoak konpontzeko benetako borondatea badu, nahikoa eskumen eta beharrezko tresna ditu, eta hori Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta da, kohesioa eta gizarteratzea gauzatzeko. Hau da, inor atzean utzi gabe.

BAT ETORRI/CONSENSOren adierazpena(2021.01.25)

Categorías:PENTSIONISTAK AURRERA

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: